Algemene voorwaarden

 De onderstaande tekst geldt vanaf 1 september 2018

 

Inhoudsopgave

Artikel 1 Toepasselijkheid en definities

Artikel 2 Aanbieding/offerte

Artikel 3 Totstandkoming en inhoud Overeenkomst

Artikel 4 Prijzen

Artikel 5 Levertijd en Levering

Artikel 6 Transport/risico

Artikel 7 Eigendomsvoorbehoud

Artikel 8 Bescherming (persoons)gegevens

Artikel 9 Gebreken en garantie

Artikel 10 Klachten

Artikel 11 Overmacht

Artikel 12 Aansprakelijkheid

Artikel 13 Intellectuele eigendomsrechten

Artikel 14 Betaling

Artikel 15 Verzuim; rente en kosten

Artikel 16 Beëindiging Overeenkomst

Artikel 17 Herroepingsrecht

Artikel 18 Vertrouwelijke informatie

Artikel 19 Wijzigingen in de Overeenkomst; overdracht

Artikel 20 De Leen Koelkast

Artikel 21 Geschillen/toepasselijk recht

Artikel 22 Geldigheid

 

 

 

 

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN

 

Artikel 1 Toepasselijkheid en definities

 1. In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

               a)     Afnemer: iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die met de Leverancier een Overeenkomst sluit of heeft gesloten, of aan wie door of namens Leverancier een aanbod of offerte wordt of is gedaan of gericht, of aan wie of in opdracht van, door of namens Leverancier een levering wordt of is gedaan, of in opdracht of ten behoeve van wie door of namens Leverancier een of meer diensten worden of zijn verricht;

               b)     Leverancier: House of Nutrition Belgium BVBA, met maatschappelijke zetel te Raymond Delbekestraat 373, 2980 Zoersel, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0700.601.207 (RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen);

               c)     Product(en): alle producten die worden aangeboden door de Leverancier.

               d)     Overeenkomst: elke overeenkomst tussen de Afnemer en de Leverancier inzake de aankoop en verkoop van Producten of de levering van diensten, met inbegrip van maar niet beperkt tot Overeenkomsten op Afstand;

               e)     Overeenkomst op Afstand: iedere overeenkomst tussen de Afnemer en de Leverancier die wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop of dienstverlening op afstand zonder gelijktijdige fysieke aanwezigheid van de Afnemer en de Leverancier en waarbij, tot op en met inbegrip van het moment waarop de Overeenkomst wordt gesloten, uitsluitend gebruik wordt gemaakt van een of meer middelen voor communicatie op afstand; en

               f)      Voorwaarden: de onderhavige algemene verkoopsvoorwaarden inzake verkoop en levering van Producten van de Leverancier;

 1. Alle door of namens Leverancier gedane aanbiedingen, uitgebrachte offertes, gesloten Overeenkomsten en de uitvoering daarvan, inclusief alle (rechts)handelingen die in het kader hiervan worden verricht, alsmede verrichte leveringen en verrichte diensten met betrekking tot het Product worden beheerst door deze Voorwaarden. Afwijkingen van deze Voorwaarden zijn alleen van kracht indien schriftelijk door Leverancier en de Afnemer overeengekomen. De Voorwaarden zijn van toepassing op elk contact tussen Leverancier en Afnemer, ongeacht welke communicatiemiddel wordt gebruikt.
 2. Uitdrukkelijk uitgesloten wordt de toepasselijkheid van andere algemene voorwaarden dan deze Voorwaarden, tenzij hier uitdrukkelijk middels de Overeenkomst wordt van afgeweken. Door aanvaarding van een door of namens Leverancier gedaan aanbod of gedane offerte, door het aangaan van een Overeenkomst met Leverancier, door het aanvaarden van een door of namens Leverancier gedane levering, of door het aanvaarden van door of namens Leverancier verrichte diensten, aanvaardt de Afnemer onvoorwaardelijk dat deze Voorwaarden van toepassing zijn en dat de toepasselijkheid van andere algemene voorwaarden als in dit artikel bedoeld, is uitgesloten, en doet de Afnemer voor zover relevant afstand van de toepasselijkheid van andere algemene voorwaarden.
 3. Afwijkende bedingen gelden slechts indien Leverancier en de Afnemer die schriftelijk zijn overeengekomen en dan nog alleen voor de Overeenkomst waarbij de bedoelde bedingen zijn overeengekomen; voor het overige blijven deze Voorwaarden van kracht.

 

 

 

 

Artikel 2 Aanbieding/offerte

 1. Leverancier beschrijft steeds zo volledig en nauwkeurig mogelijk wat er verkocht wordt en hoe het bestelproces zal verlopen. De beschrijving bevat in ieder geval de voornaamste kenmerken van de Producten.
 2. Iedere door of namens Leverancier gedane aanbieding of offerte, in welke vorm dan ook, is vrijblijvend en bindt Leverancier niet, behalve indien en voor zover door Leverancier schriftelijk anders is vermeld of door partijen schriftelijk anders is overeengekomen.
 3. Een aanvaarding door Afnemer van een door of namens Leverancier gedane aanbieding of offerte, die afwijkt van deze aanbieding of offerte, geldt als een verwerping van de aanbieding of offerte en als een nieuwe aanbieding die Leverancier niet bindt.
 4. Ieder aanbod is slechts geldig zolang de voorraad strekt. Indien het Product niet meer op voorraad is, behoudt de Leverancier zich het recht voor om de Afnemer hiervan uiterlijk binnen zeven (7) kalenderdagen te informeren.
 5. Leverancier is niet gebonden door een aanbod dat op duidelijke wijze is aangetast door een vergissing of een fout. Kennelijke of overduidelijke fouten in prijsopgaves, zoals evidente onjuistheden, kunnen ook na de totstandkoming van de Overeenkomst door Leverancier worden gecorrigeerd, ten gevolge waarvan de Afnemer de Overeenkomst kan beëindigen. In geval van een kennelijke vergissing in de prijsaanduiding, d.w.z. een prijsaanduiding waarvan een normaal, voorzichtig en redelijk persoon redelijkerwijze dient te vermoeden dat er mogelijk een vergissing heeft plaatsgevonden, is Leverancier niet verplicht om alsnog te leveren.
 6. Alle afbeeldingen (onder meer foto’s, tekeningen, enz.) alsook alle gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, afbeeldingen van etiketten, enz. op de website van de Leverancier gelden slechts bij benadering, zijn indicatief en kunnen geen aanleiding geven tot enige schadevergoeding of (reden tot) ontbinding van de Overeenkomst.

 

Artikel 3 Totstandkoming en inhoud Overeenkomst

 1. Een aankoop uit het aanbod van Leverancier gebeurt via de (offline en online) ordermethode.
 2. Bij een offline-ordermethode komt een Overeenkomst pas tot stand nadat de Leverancier een order of opdracht schriftelijk heeft aanvaard, of respectievelijk telefonisch heeft bevestigd. De schriftelijke aanvaarding c.q. de opdrachtbevestiging van de Leverancier wordt geacht de Overeenkomst juist en volledig te hebben weergegeven.
 3. Bij een online-ordermethode, bevestigt de Leverancier zo spoedig mogelijk langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van de aanbieding/offerte, de ontvangst van de order of de totstandkoming van de Overeenkomst.
 4. Bij Overeenkomsten op Afstand erkent de Afnemer uitdrukkelijk dat het plaatsen van een bestelling een betalingsverplichting inhoudt.
 5. Conform Boek XII WER erkennen partijen uitdrukkelijk dat elektronische communicatievormen een geldige Overeenkomst tot stand doen komen. Leverancier kan gebruik maken van alle elektronische bestanden waarover zij beschikt, binnen de grenzen van de wet, om de Overeenkomst te bewijzen. Een gewone, digitale of elektronisch gekwalificeerde handtekening is geen essentiële bewijsvereiste.

Artikel 4 Prijzen

 1. Elke prijsopgave is vrijblijvend, tenzij het tegendeel schriftelijk is overeengekomen.
 2. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen zijn de prijzen van Leverancier:

               a)     uitgedrukt in EURO;

               b)     gebaseerd op af-magazijn bedrijfsterrein Leverancier;

               c)     inclusief BTW, met uitzondering van de aankoop door de Afnemer in het kader van zijn bedrijfs- of beroepsactiviteit;

               d)     exclusief kosten van transport en/of verzendkosten;

               e)     exclusief kosten verbonden aan het gebruik van bepaalde betaalmiddelen, voor zover deze uitdrukkelijk werden meegedeeld aan de Afnemer; en

               f)      exclusief de kosten van verzekering transport/verzending, alsmede overige met de verzekering van het transport/verzending samenhangende kosten, indien verzekering gewenst is door de Afnemer.

Artikel 5 Levertijd en Levering

 1. Tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen, geschieden leveringen af-magazijn bedrijfsterrein Leverancier. Tijdstip van levering is het moment van levering af-magazijn bedrijfsterrein Leverancier.
 2. Iedere uitvoering van een Overeenkomst op Afstand geschiedt in principe uiterlijk binnen dertig (30) kalenderdagen na de orderbevestiging.
 3. Behoudens overmacht en tenzij schriftelijk een andere leveringstermijn werd overeengekomen, zullen bestellingen uiterlijk dertig (30) kalenderdagen na de orderbevestiging geleverd worden. 
 4. Indien het Product niet binnen de levertijd of leveringstermijn door de Afnemer wordt afgenomen, of indien de Afnemer een overeengekomen afroeptermijn niet in acht neemt, is Leverancier gerechtigd de desbetreffende Producten aan de Afnemer te factureren, en is Leverancier voorts gerechtigd deze Producten naar eigen inzicht maar geheel voor rekening en risico van de Afnemer op te (doen) slaan. De Leverancier is derhalve gerechtigd opslagkosten en eventuele verdere schade en kosten aan de Afnemer in rekening te brengen. In geval van niet-afname of niet-afroepen door de Afnemer binnen de daarvoor geldende termijn zal Leverancier naar keuze nakoming door de Afnemer kunnen vorderen dan wel de Overeenkomst ontbinden, onverminderd het recht van Leverancier, in beide gevallen, om schadevergoeding te vorderen.

Artikel 6 Transport/risico

 1. Het risico met betrekking tot het door of in naam van Leverancier verkochte en/of aan de Afnemer te leveren Product, gaat op de Afnemer over op het moment van de eerste aanbieding van de Producten. Iedere levering vereist in principe de ondertekening van de leveringsbevestiging maar een gebrek aan ondertekening heeft geen invloed op de overdracht van het risico.
 2. De wijze van verpakking, transport, verzending enz. van het Product zal, indien geen nadere schriftelijke aanwijzingen door de Afnemer aan Leverancier zijn verstrekt, door Leverancier geheel naar eigen inzicht en met de van Leverancier redelijkerwijs te verwachten zorgvuldigheid worden bepaald. Het transport c.q. de verzending van het Product vindt in beginsel onverzekerd plaats, zodat – zoals vermeld in artikel 4, paragraaf 2, sub f van deze Voorwaarden – de prijzen van Leverancier exclusief de kosten van de verzekering voor de verzending/ het transport e.d. zijn. Bij een levering aan een consument of een handelaar in België, is de transportkost afhankelijk van het bedrag van de bestelling. In voorkomend geval, wordt de transportkost doorgerekend aan de Afnemer. Bij een levering buiten België, is er steeds een transportkost die wordt doorgerekend aan de Afnemer.   
 3. Alle Producten worden overeenkomstig Artikel 4, paragraaf 2, sub d van deze Voorwaarden voor rekening van de Afnemer vervoerd, tenzij de verzendingskosten zijn ingecalculeerd in de prijs.
 4. Indien de Leverancier, op uitdrukkelijk verzoek van de Afnemer, besluit de bestelde Producten te bezorgen op het adres van de particuliere Afnemer, dan geschiedt de levering gelijkvloers op een voor het vervoermiddel bereikbare plaats en zal de Leverancier, ook in het geval reeds vrachtkosten in de prijs zijn ingecalculeerd, voor het verrichten van deze dienst aan de Afnemer een speciale vergoeding berekenen, die minimaal gelijk zijn aan een marktconforme transportvergoeding. Indien de Leverancier op zich neemt de Producten ter plaatse van de levering te monteren en te stellen, dan worden de daaraan verbonden kosten afzonderlijk in rekening gebracht.

 

Artikel 7 Eigendomsvoorbehoud

 1. De Afnemer wordt slechts onder opschortende voorwaarde eigenaar van het door Leverancier geleverd of nog te leveren Product. Leverancier blijft eigenaar van het geleverde of nog te leveren Product zolang Afnemer de vorderingen van Leverancier ter zake van de tegenprestatie van de Overeenkomst of een gelijksoortige overeenkomst niet (volledig) heeft betaald. Leverancier blijft ook eigenaar van het geleverde of nog te leveren Product zolang de Afnemer vorderingen wegens tekortschieten in de nakoming van zodanige overeenkomsten niet (volledig) heeft voldaan, waaronder begrepen vorderingen ter zake van boete, schadevergoeding, rente en kosten.
 2. De Afnemer is voor bedoelde eigendomsovergang niet bevoegd de geleverde Producten – anders dan overeenkomstig zijn normale bedrijf of de normale bestemming van de Producten – te verkopen, af te leveren of anderszins te vervreemden. De Afnemer is, zolang hij bovenstaande vorderingen niet heeft voldaan, niet gerechtigd op het door Leverancier geleverde Product een hypotheekrecht, pandrecht of een bezitloos pandrecht te vestigen. De Afnemer verbindt zich tegenover derden die daarop een dergelijk recht willen vestigen op eerste verlangen van Leverancier te zullen verklaren dat hij niet tot het vestigen van een in deze bepaling bedoeld recht bevoegd is.
 3. Telkens de Afnemer in gebreke blijft bij het nakomen van zijn betaalverplichting, verleent de Afnemer aan de Leverancier het recht om onbetaalde geleverde Producten van de Leverancier op te halen, waar deze zich ook mogen bevinden. Voor zover als nodig machtigt de Afnemer de Leverancier, of door haar aan te wijzen derden, om die plaatsen te betreden waar onbetaalde geleverde Producten van de Leverancier zich bevinden.
 4. De Afnemer is verplicht:

               a)     het geleverde maar (nog) niet betaalde Product volgens goed koopmansgebruik te verzekeren;

               b)     alle vorderingsrechten die hij voor wat betreft het door Leverancier geleverde Product, ten opzichte van derden (kopers) mocht hebben op eerste verlangen aan Leverancier over te dragen/te cederen;

               c)     aan derden (kopers) kenbaar te maken dat de goederen door Leverancier onder eigendomsvoorbehoud zijn afgeleverd indien de Afnemer deze nog niet heeft betaald.

 1. De Leverancier verschaft aan de Afnemer op het moment dat de Afnemer al zijn betalingsverplichtingen uit deze Overeenkomst heeft voldaan de eigendom van het geleverde Product. De Afnemer zal op eerste verzoek van Leverancier zijn medewerking verlenen aan (rechts)handelingen die in dat kader vereist zijn.

Artikel 8 Bescherming (persoons)gegevens

 1. De Afnemer geeft zijn ondubbelzinnige toestemming aan de Leverancier zijn (persoons)gegevens te verwerken in de bestanden van de Leverancier, welke benodigd zijn voor zijn administratieve en beheerstaken. Deze bestanden zijn slechts toegankelijk voor de Leverancier en worden niet aan derden verstrekt, tenzij de leverancier hiertoe krachtens de wet of een rechterlijke uitspraak verplicht is.
 2. De in het vorige lid bedoelde toestemming geldt ook voor de verwerking van gegevens in verband met de totstandbrenging of de instandhouding van een directe relatie tussen de Leverancier of een derde en de Afnemer met het oog op werving voor commerciële doelen (“Direct Marketing”). De Afnemer kan evenwel te allen tijde deze toestemming kosteloos intrekken dan wel daartegen bij de Leverancier kosteloos verzet aantekenen. In dat geval zal de Leverancier maatregelen nemen om deze vorm van verwerking te beëindigen.
 3. Elke verwerking van persoonsgegevens zal plaatsvinden in overeenstemming met de Europese verordening op de bescherming van persoonsgegevens. De persoonsgegevens worden niet verder verwerkt op een wijze die onverenigbaar is met de doeleinden waarvoor ze zijn verkregen. De Leverancier legt passende technische en organisatorische maatregelen ten uitvoer om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.
 4. Het doel van de verwerking van de persoonsgegevens is het door de Leverancier kunnen uitvoeren van de overeenkomst waarbij de Afnemer partij is, alsmede het kunnen verrichten van de in het vorige lid bedoelde activiteiten. De persoonsgegevens die verwerkt worden, zijn alle door de Afnemer verstrekte en voor de in het vorige lid bedoelde doelen relevante gegevens.
 5. Verder wordt verwezen naar de privacy policy van Leverancier, te consulteren op de website van Leverancier. Voor alle duidelijkheid blijft de Afnemer in ieder geval eigenaar van de verzamelde en verwerkte persoonsgegevens. 

Artikel 9 Gebreken en garantie

 1. De Leverancier staat ervoor in dat de Producten en/of diensten voldoen aan de Overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de Overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.
 2. Leverancier garandeert de toepassing van de Belgische wettelijke garantieregeling, zoals bepaald in artikelen 1641 tot 1649 en 1649bis tot 1649octies Burgerlijk Wetboek. Afwijkende commerciële garanties zijn uitsluitend van toepassing indien uitdrukkelijk gecommuniceerd. Iedere Afnemer heeft recht op herstel indien hij een gebrek vaststelt in de levering van de Producten, conform de voorwaarden van de wettelijke garantieplicht. Indien de Afnemer een consument is, geldt daarenboven de wettelijke garantietermijn van twee (2) jaar. De Afnemer kan geen beroep doen op de garantie indien hij op het ogenblik van de Overeenkomst op de hoogte was van het gebrek.
 3. De Afnemer is verplicht het geleverde zo snel mogelijk bij de feitelijke aflevering op conformiteit te controleren. Eventuele tekorten of beschadigingen van het geleverde dient de Afnemer op de afleveringsbon, de factuur en/of de vervoersdocumenten te (laten) vermelden, alsmede hiervan binnen twee (2) kalenderdagen melding te maken bij de Leverancier, bij gebreke waarvan het Product geacht zal worden de Afnemer in goede orde, compleet, zonder schade of beschadigingen en conform de instructies van de Afnemer te hebben bereikt.
 4. De aansprakelijkheid van de Leverancier voor eventuele verborgen gebreken in de Producten is beperkt tot gebreken waarvan de Afnemer de Leverancier binnen de twee (2) maanden na kennisname van het verborgen gebrek de Leverancier per aangetekende brief op de hoogte heeft gebracht.
 5. Afnemer zal de Producten, aangetast door een zichtbaar of verborgen gebrek, terugsturen naar de Leverancier binnen de zeven (7) kalenderdagen vanaf zijn communicatie aan de Leverancier over de klacht. De Producten moeten worden teruggezonden naar de Leverancier in hun originele verpakking en staat en vergezeld van de originele factuur of geldend betaalbewijs. Iedere tekortkoming aan deze verplichting zal verhoudingsgewijs verminderd worden bij de terugbetaling. De kosten van terugzending zijn voor rekening van de Leverancier.
 6. De Leverancier is jegens de Afnemer, die consument is, aansprakelijk voor elk gebrek aan overeenstemming dat bestaat bij de levering van de Producten en dat zich manifesteert binnen een termijn van twee (2) jaar te rekenen vanaf voornoemde levering. De Afnemer, die consument is, zal de Leverancier binnen de twee (2) maanden vanaf de dag waarop de Afnemer kennis heeft genomen van het gebrek per aangetekende brief op de hoogte brengen. Na de termijn van twee (2) jaar is de bepaling van dit artikel 9, paragraaf 4 inzake verborgen gebreken van toepassing.
 7. De rechtsvordering van de Afnemer die consument is, verjaart na verloop van één (1) jaar vanaf de dag waarop hij het gebrek tot overeenstemming heeft vastgesteld.
 8. Indien voldaan wordt aan de voorwaarden voor garantie, heeft de Afnemer in de eerste plaats recht op een kosteloos herstel of omruiling, naargelang de situatie dit toelaat. Indien evenwel zou blijken dat herstel of omruiling niet mogelijk is of disproportioneel zou zijn, verbindt de Leverancier zich ertoe om op vraag van de Afnemer, een passende prijsvermindering toe te staan of, naargelang het geval, de Overeenkomst te ontbinden en de gehele prijs terug te betalen, mits teruggave van het Product aan de Leverancier.
 9. Indien het gebrek zich manifesteert binnen de zes (6) maanden na de levering wordt dit geacht te hebben bestaan voor de levering, tenzij de Leverancier het tegendeel kan bewijzen. Na zes (6) maanden dient de Afnemer te bewijzen dat het gebrek reeds bij de levering aanwezig was.
 10. Indien blijkt dat het aan Leverancier voor herstel of reparatie aangeboden Product geen gebreken vertoont, zijn alle gemaakte kosten voor rekening van de Afnemer.
 11. Elke aanspraak op de garantie vervalt indien de Afnemer:

               a)     zelf wijzigingen in en/of reparaties aan het geleverde (heeft) verricht dan wel door derden, niet ingeschakeld door Leverancier, laat of heeft laten verrichten;

               b)     het geleverde niet nauwkeurig wordt of is gebruikt of niet is behandeld volgens de bijgeleverde of toepasselijke (fabrieks-) voorschriften;

               c)     de gebruiksaanwijzing onoordeelkundig wordt of is gebruikt;

               d)     het geleverde door Afnemer wordt of is gebruikt of toegepast voor andere doeleinden dan waarvoor het is bestemd;

               e)     het geleverde wordt of is gebruikt op een wijze welke voor Leverancier redelijkerwijs niet was te verwachten.

 1. Eventuele extra kosten voor de Leverancier voortvloeiende uit omstandigheden die tot het vervallen van de garantie hebben geleid, worden aan de Afnemer doorberekend.
 2. Indien Leverancier ter voldoening aan zijn nakomingsverplichtingen onderdelen/Producten vervangt, worden de vervangen onderdelen/Producten (weer) eigendom van Leverancier.
 3. Reparaties, waartoe de Leverancier niet verplicht is, worden uitsluitend verricht voor rekening van de Afnemer, nadat deze zich schriftelijk met de reparatiekosten heeft akkoord verklaard. De ter reparatie aangeboden Producten moeten inclusief verzendingkosten aan de Leverancier worden geleverd en zullen aan de Afnemer worden geretourneerd op verzendkost van de Afnemer.

Artikel 10 Klachten

 1. Onder klachten worden verstaan alle grieven met betrekking tot de uitvoering van de Overeenkomst.
 2. Klachten kunnen alleen in behandeling worden genomen wanneer daarbij de aard en de grond van de klachten zo nauwkeurig mogelijk zijn opgegeven.
 3. Klachten met betrekking tot een factuur dienen schriftelijk binnen acht (8) kalenderdagen na de datum van die factuur bij Leverancier te worden ingediend.
 4. Indien binnen de toepasselijke termijn niet of niet op de voorgeschreven wijze is gereclameerd, zal het geleverde geacht worden geheel aan de Overeenkomst te voldoen en onvoorwaardelijk door de Afnemer te zijn aanvaard en goedgekeurd. Een factuur ten aanzien waarvan binnen de termijn van acht (8) kalenderdagen niet op de voorgeschreven wijze is gereclameerd, zal geacht worden onvoorwaardelijk door de Afnemer te zijn aanvaard en goedgekeurd.
 5. Het indienen van een klacht ontslaat de Afnemer niet van zijn betalingsverplichtingen tegenover Leverancier.

Artikel 11 Overmacht

 1. Als ’overmacht’ wordt beschouwd, iedere omstandigheid, oorzaak of gebeurtenis, waar ook plaatsvindend, optredend of zich voordoende, die de correcte, volledige en tijdige nakoming van enige verbintenis van Leverancier tijdelijk of blijvend verhindert, onmogelijk maakt of onredelijk bezwaarlijk maakt, en welke omstandigheid, oorzaak of gebeurtenis Leverancier redelijkerwijs niet kan voorkomen of welke geheel of ten dele buiten de invloedssfeer van Leverancier ligt of waarop Leverancier geen invloed kan uitoefenen. Als ’overmacht’ worden tevens beschouwd, de gevolgen van enige omstandigheid, oorzaak of gebeurtenis als bedoeld in dit lid.
 2. Indien Leverancier door overmacht is verhinderd enige verbintenis jegens de Afnemer na te komen, en de overmacht situatie van blijvende of langdurige aard is, kunnen partijen een regeling treffen over de ontbinding van de Overeenkomst en de daaraan verbonden gevolgen. De Leverancier zal de Afnemer hiervan zo snel mogelijk maar in elk geval niet later dan vijf (5) werkdagen nadat is gebleken dat de overmacht situatie van blijvende of langdurige aard is, schriftelijk op de hoogte stellen.
 3. Indien Leverancier door overmacht is verhinderd enige verbintenis jegens de Afnemer na te komen, en de overmacht situatie van tijdelijke of voorbijgaande aard zal zijn, is Leverancier gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst zolang op te schorten totdat de omstandigheid, oorzaak of gebeurtenis die de overmacht situatie veroorzaakt zich niet langer voordoet. De Leverancier zal de Afnemer zo spoedig mogelijk informeren inzake haar mogelijkheid om haar verbintenissen onder de Overeenkomst te hervatten.
 4. Indien Leverancier ten gevolge van overmacht is verhinderd zijn verplichtingen ten aanzien van een of enkele van zijn Afnemers na te komen, maar niet de verplichtingen ten aanzien van alle Afnemers, is Leverancier gerechtigd naar eigen keuze te besluiten welke van de verplichtingen en tegenover welke Afnemers hij zal nakomen, alsmede de volgorde waarin dit zal gebeuren.
 5. Leverancier is gerechtigd betaling te vorderen ter zake van al hetgeen door of namens Leverancier ter uitvoering van de Overeenkomst met de Afnemer reeds is gepresteerd voordat de overmacht opleverende omstandigheid, oorzaak of gebeurtenis optrad of is gebleken.

Artikel 12 Aansprakelijkheid

 1. Behalve indien en voor zover uit bepalingen van dwingend recht inzake (producten)aansprakelijkheid anders mocht voortvloeien en behoudens opzet en zware fout van de Leverancier, is Leverancier niet gehouden tot enige vergoeding van schade, van welke aard dan ook, aan enig roerende of onroerende zaak dan wel aan enige (rechts)persoon, bedrijfsschade hieronder mede begrepen, bij de Afnemer dan wel enige derde, waaronder maar niet uitsluitend begrepen de eerste gebruiker, welke schade direct of indirect is veroorzaakt door of verband houdt met enig door of namens Leverancier geleverd Product dan wel direct of indirect is veroorzaakt door of verband houdt met enig gebruik of enige toepassing van een dergelijk Product. De Afnemer vrijwaart Leverancier uitdrukkelijk tegen aanspraken en vorderingen welke op enige dergelijke schade zijn gebaseerd of daarmee verband houden. Met inachtneming van het elders in dit Artikel gestelde, is Leverancier in ieder geval niet aansprakelijk voor schade of verlies direct of indirect veroorzaakt door:

               a)     onoordeelkundig gebruik van het Product of gebruik daarvan voor een ander doel dan waarvoor het redelijkerwijs geschikt is te achten dan wel voor een ander doel dan waarvoor het naar objectieve maatstaven geschikt is of voor een ander doel dan waarvan Leverancier redelijkerwijs mocht uitgaan dat het zou worden gebruikt;

               b)     het niet-naleven van de bij het Product behorende documentatie, waaronder, maar niet beperkt tot, de gebruikersinstructies;

               c)     schade en/of gebreken ontstaan door niet stipte naleving van de installatie-, gebruiks-, of bedieningsvoorschriften alsmede de gevolgen van dergelijke niet stipte naleving;

               d)     onzorgvuldig gedrag van de Afnemer, van het personeel van de Afnemer of andere door hem ingeschakelde personen, of enige andere persoon aan de zijde van de Afnemer met betrekking tot het Product;

               e)     schade en/of gebreken ontstaan door normale slijtage of ouderdom;

               f)      schade en/of gebreken die het gevolg zijn van niet door of namens Leverancier aangebrachte wijzigingen in en/of reparaties aan het Product; of

               g)     schade en/of gebreken ontstaan door het gebruik van het Product zonder dat aan de daarvoor noodzakelijke omgevingscondities is voldaan.

 1. Zonder afbreuk te doen aan de bepalingen van artikel 9 van deze Voorwaarden, is de voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding steeds dat de Afnemer de schade binnen twee (2) werkdagen na het ontstaan, dan wel zo snel mogelijk nadat de Afnemer met de schade bekend is of met de schade geacht moet worden bekend te zijn, schriftelijk bij de Leverancier meldt.
 2. Behalve in geval van opzet of grove schuld aan de zijde van Leverancier, is Leverancier niet aansprakelijk voor enige schade als bedoeld in lid 1 van dit Artikel, die is veroorzaakt door of het gevolg is van enige door of namens Leverancier verrichte dienst, waaronder mede wordt begrepen de advisering in verband met de aankoop van een Product.
 3. Ter zake van verstrekte adviezen is Leverancier slechts aansprakelijk voor normaliter voorzienbare en vermijdbare tekortkomingen daarin, met dien verstande dat deze aansprakelijkheid nimmer het bedrag van de voor de desbetreffende diensten bedongen en ontvangen vergoeding te boven zal gaan.
 4. Eventuele aansprakelijkheid van Leverancier is te allen tijde beperkt tot direct veroorzaakte schade en is te allen tijde beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval door de aansprakelijkheidsverzekeraar van Leverancier wordt vergoed.
 5. Onverminderd hetgeen overigens in dit artikel en in artikel 9 van deze Voorwaarden is bepaald, verjaart elke vordering tot schadevergoeding na verloop van één (1) jaar nadat de schade zich heeft gemanifesteerd of is ontdekt of onderkend dan wel redelijkerwijs had kunnen worden ontdekt of onderkend, en in elk geval na verloop van drie (3) jaren na levering.

Artikel 13 Intellectuele eigendomsrechten

 1. Alle rechten van intellectuele of industriële eigendom op het Product,  en de daarbij behorende materialen zoals analyses, rapporten, ontwerpen, adviezen, schetsen, tekeningen, documentatie, gebruikershandleidingen, alsmede voorbereidend materiaal daarvan, berusten bij de Leverancier en zullen uitdrukkelijk bij hem blijven berusten. Dit geldt eveneens met betrekking tot een krachtens een overeenkomst (van opdracht) ontwikkelde of ter beschikking gesteld Product.
 2. Het is de Afnemer niet toegestaan enige aanduiding omtrent auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectuele eigendom van het Product te verwijderen of te wijzigen. De Afnemer garandeert dat hij niets zal doen of nalaten dat inbreuk maakt op de intellectuele eigendomsrechten van de Leverancier, deze rechten ongeldig maken en/of het eigendom van deze intellectuele eigendomsrechten in gevaar brengt.
 3. Indien onverhoopt mocht blijken dat een door Leverancier aan de Afnemer verkocht Product in België inbreuk maakt op een recht van industriële of intellectuele eigendom van een derde, en de Afnemer terzake wordt aangesproken, is de Afnemer verplicht Leverancier daarvan terstond schriftelijk op de hoogte te brengen. Leverancier zal alsdan naar eigen keuze ofwel alsnog het recht om dat Product te gebruiken verschaffen, ofwel het Product zodanig wijzigen dat dit geen inbreuk meer maakt, ofwel een vervangend Product leveren dat geen inbreuk maakt, ofwel de Afnemer, nadat het Product van hem is terug ontvangen, de koopprijs restitueren onder aftrek van een redelijke vergoeding voor de periode dat de Afnemer het Product ter beschikking heeft gehad. Ter zake van inbreuk op een recht van industriële of intellectuele eigendom buiten België zal de Afnemer tegen Leverancier geen enkele aanspraak kunnen doen gelden en geen enkele vordering hebben.
 4. De Leverancier kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld ter zake van inbreuk op enig recht van industriële of intellectuele eigendom dan wel enig ander exclusief recht, welke het gevolg is van enige wijziging in of aan een door of namens Leverancier verkocht of geleverd Product of van enig gebruik van zo’n Product of enige toepassing van zo’n Product die anders is dan welke Leverancier heeft voorgeschreven of waarvan Leverancier uitging.

Artikel 14 Betaling

 1. De Leverancier is gerechtigd vooruitbetaling van de verschuldigde bedragen c.q. vergoedingen te verlangen, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
 2. Leverancier draagt zorg voor een tijdige facturering. Deelfacturering is te allen tijde toegestaan.
 3. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, dient de betaling van de overeengekomen prijs, netto contant, of door storting of overmaking op een door Leverancier aangewezen bank- of girorekening integraal te geschieden binnen de op de factuur vermelde termijn en overeenkomstig de wijze zoals vermeld op deze factuur. Indien geen termijn op de factuur is vermeld, zal een betalingstermijn van acht (8) kalenderdagen gelden na factuurdatum. Leverancier is gerechtigd om een kredietbeperkingstoeslag of betalingskorting toe te kennen, welke vooraf schriftelijk wordt medegedeeld. De op de bank- en giroafschriften van Leverancier aangegeven valutadag waarop een betaling is ontvangen, geldt als de dag waarop de betaling is geschied.
 4. Iedere betaling van de Afnemer strekt in de eerste plaats ter voldoening van de door hem verschuldigde rente en van de aan Leverancier verschuldigde incassokosten en administratiekosten, en vervolgens ter voldoening van de openstaande vorderingen in volgorde van ouderdom, derhalve te beginnen met de oudste openstaande vordering.
 5. De betaling van een Overeenkomst op Afstand wordt in principe onmiddellijk en volledig afgehandeld, dit is op het moment waar het order door de Afnemer wordt geplaatst. Leverancier accepteert de volgende betaalmethoden: Mastercard, Visa en Bankcontact. Leverancier aanvaardt uitsluitend 3D Secure kredietkaarten en valideert bij elke betaling of het land van uitgifte overeenkomst met de locatie van waaruit de betaling wordt uitgevoerd, of het aantal betalingen met creditcards vanop eenzelfde IP-adres de standaard waardes overschrijdt, en het aantal pogingen per kaart en per IP-adres binnen een vastgestelde tijdspanne niet wordt overschreden. Leverancier neemt alle redelijke maatregelen om de veiligheid van de transacties van de Afnemer te garanderen. Leverancier garandeert deze beveiliging door de inschakeling van gespecialiseerde partijen zoals erkende kredietkaartuitgevers en betalingspartners.

Artikel 15 Verzuim; rente en kosten

 1. Indien de Afnemer niet binnen de geldende betalingstermijn heeft betaald, zal de Leverancier een herinnering sturen met een nadere termijn van betaling. Is ook binnen deze nadere termijn niet betaald, dan zal de Afnemer in verzuim zijn door het enkele verstrijken van laatstbedoelde termijn binnen welke een betaling of de voldoening aan een andere verplichting had dienen te geschieden, zonder dat daarvoor een nadere aanmaning, sommatie of ingebrekestelling zal zijn vereist.
 2. Indien een door de Afnemer aan Leverancier verschuldigde betaling niet tijdig geschiedt, zal de Afnemer – met ingang van de dag waarop de in het vorige lid bedoelde nadere betalingstermijn is verstreken – aan Leverancier automatisch een vertragingsrente verschuldigd worden van anderhalf procent (1½ %) per maand, onverminderd de overige aan Leverancier alsdan toekomende rechten; voor de berekening van deze vertragingsrente zal een reeds aangevangen doch niet voltooide maand voor een gehele maand meetellen. De genoemde vertragingsrente van 1½ % per maand is een minimumrente, en in geval deze rente op jaarbasis berekend te eniger tijd minder dan 5% hoger mocht zijn dan de officiële in België toepasselijke wettelijke rente, zal deze vertragingsrente automatisch zijn verhoogd zodanig dat zij op jaarbasis berekend 5% hoger is dan de wettelijke rente.
 3. Alle te maken gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, inclusief de kosten van door Leverancier te maken kosten voor rechtsbijstand en juridisch advies, komen in de in dit Artikel bestreken gevallen voor rekening van de Afnemer. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen 15% van het door de Afnemer verschuldigde bedrag, met een minimum van € 40,-, inclusief de daarover verschuldigde rente, onverminderd het recht van Leverancier om vergoeding door de Afnemer van de werkelijk gemaakte incassokosten te vorderen indien deze meer mochten bedragen dan genoemde 15%.

Artikel 16 Beëindiging Overeenkomst

 1. In geval van verzuim van de Afnemer zal de Leverancier gerechtigd zijn de Overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst op te zeggen c.q. te ontbinden, onverminderd het recht van de Leverancier tot het vorderen van schadevergoeding, tot het gebruik maken van de rechten voortvloeiend uit eigendomsvoorbehoud, en tot het nemen van overige (rechts)maatregelen. De in de vorige zin bevoegdheid van de Leverancier geldt onverminderd het recht van de Leverancier om in plaats van de Overeenkomst op te zeggen c.q. te ontbinden, nakoming (al dan niet met schadevergoeding) te vorderen.
 2. De Leverancier zal de overeenkomst met de Afnemer met onmiddellijke ingang kunnen opzeggen c.q. ontbinden indien:

               a)     de Afnemer zich in staat van faillissement bevindt, indien de Afnemer bescherming van de wet dd. 31 januari 2009 betreffende de continuïteit van de ondernemingen verkrijgt of beslag op het gehele vermogen van de Afnemer of een gedeelte daarvan wordt gelegd;

               b)     de Afnemer, indien deze een natuurlijke persoon is, overlijdt of onder curatele wordt gesteld dan wel goederen van de Afnemer onder bewind worden gesteld;

               c)     als de Afnemer een rechtspersoon is, de liquidatie van de Afnemer wordt aangevangen, dan wel een vordering tot ontbinding van de Afnemer wordt ingesteld of een ontbindingsbesluit ten aanzien van de Afnemer wordt of is genomen.

 1. De Afnemer heeft in de volgende gevallen het recht de opdracht of de Overeenkomst te annuleren:

               a)     Indien de Leverancier na overschrijding van de levertijd een nieuwe door partijen overeengekomen redelijke levertijd wederom en zonder rechtvaardigingsgrond overschrijdt;

               b)     Indien de Leverancier de levertijd overschrijdt en de oorspronkelijk afgesproken levertermijn essentieel was voor de Afnemer gelet op de omstandigheden en dit ook zo werd meegedeeld aan de Leverancier;

               c)     Indien de Leverancier de Producten weigert te leveren zonder rechtvaardigingsgrond;

               d)     Indien de Leverancier niet binnen een redelijke termijn aan haar leveringsverplichting kan voldoen en dit kenbaar heeft gemaakt aan Afnemer.

 1. Indien een Overeenkomst ingevolge de bepalingen van dit Artikel wordt opgezegd of ontbonden, zullen de bedragen die de Afnemer op het ogenblik van opzegging of ontbinding aan de Leverancier verschuldigd is ten volle verschuldigd blijven en zal de Afnemer ten aanzien van deze bedragen de rente en kosten verschuldigd zijn volgens de bepalingen van deze Voorwaarden, onverminderd het recht van de Leverancier tot het vorderen van schadevergoeding en de overige aan de Leverancier toekomende rechten.

Artikel 17 Herroepingsrecht

 1. Indien de Afnemer een consument is, beschikt de Afnemer in geval van een Overeenkomst op Afstand over een herroepingsrecht, in overeenstemming met artikel VI.47 Wetboek Economisch Recht. Op basis van het herroepingsrecht kan de Afnemer binnen veertien (14) kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering van het Product, alsnog afzien van de aankoop. De Afnemer is niet gehouden tot betaling van een vergoeding of opgave van motief.
 2. Bij correct gebruik van het herroepingsrecht zal de Leverancier de Afnemer binnen de veertien (14) kalenderdagen terugbetalen. Leverancier betaalt de Afnemer terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee de Afnemer de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij de Afnemer uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd. In ieder geval worden er voor de terugbetaling geen kosten in rekening gebracht.
 3. De Afnemer die beroep wil doen op het herroepingsrecht moet dit steeds uitdrukkelijk, ondubbelzinnig en verplicht schriftelijk aan Leverancier meedelen. Deze mededeling moet binnen veertien (14) kalenderdagen vanaf de dag van de (fysieke) ontvangst van de Producten of de dag waarop de Overeenkomst wordt gesloten bij het leveren van diensten. 
 4. In zijn mededeling moet de Afnemer aantonen dat hij beroep kan doen op zijn herroepingsrecht. Volgende informatie moet verplicht vermeld worden:

               a)     De vermelding van volgende drie data: de datum van order, de datum van ontvangst en de datum waarop het herroepingsrecht wordt gebruikt;

               b)     Naam en adres van de Afnemer;

               c)     Handtekening van de Afnemer.

 1. De Afnemer kan in volgende gevallen het herroepingsrecht niet uitoefenen:

               a)     De geleverde Producten zijn vervaardigd volgens specificaties van de Afnemer of duidelijk voor een specifiek persoon bestemd;

               b)     De geleverde Producten kunnen snel bederven of zijn beperkt houdbaar;

               c)     De verzegelde Producten werden na levering geopend en kunnen niet worden teruggezonden wegens redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne; of

               d)     De geleverde Producten zijn na levering onherroepelijk vermengd met andere producten of goederen.

 1. Vervolgens moet de Afnemer spoedig de desbetreffende Producten terugsturen naar Leverancier, en dit uiterlijk binnen veertien (14) kalenderdagen na de communicatie. De terugzending gebeurt slechts door middel van een erkende vervoerder. In ieder geval zal de Afnemer alle kosten en risico van de terugzending dragen. Zolang geen bewijs van terugzending is geleverd door de Afnemer heeft Leverancier het recht om de terugbetaling op te schorten.
 2. Indien de Afnemer niet voldoet aan de bovenstaande voorwaarden is er sprake van een onrechtmatig gebruik van het herroepingsrecht. In dat geval zullen de goederen teruggestuurd worden naar de Afnemer, voor eigen rekening en risico van de Afnemer. Leverancier verbindt er zich toe haar motieven duidelijk te communiceren aan Afnemer.
 3. Leverancier heeft het recht om bestellingen of reservaties te weigeren indien er sprake is van herhaaldelijk misbruik van het herroepingsrecht.

 

Artikel 18 Vertrouwelijke informatie

 1. Iedere partij zal alle redelijkerwijs te nemen voorzorgsmaatregelen treffen teneinde de van de andere partij ontvangen informatie van vertrouwelijke aard geheim te houden.

Artikel 19 Wijzigingen in de overeenkomst; overdracht

 1. Wijzigingen in een overeenkomst zijn slechts geldig indien deze in schriftelijke vorm zijn gemaakt, en beide partijen in de wijziging(en) hebben toegestemd.
 2. Overdracht van de rechten en plichten uit een Overeenkomst aan een derde partij kan uitsluitend met toestemming van de andere partij.
 3. De Leverancier is bevoegd wijzigingen in deze Voorwaarden aan te brengen. Deze wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreden. Indien geen tijdstip van inwerkingtreden is medegedeeld, treden wijzigingen ten opzichte van de Afnemer in werking zodra hem de wijziging is medegedeeld.

Artikel 20 De Leen Koelkast

 1. Een uniek concept waarin de Leverancier een Nutrend leen koelkast kosteloos ter beschikking stelt van de Afnemer. Deze Nutrend koelkast wordt eens per 2 weken bijgevuld met Producten door de chauffeur van de Leverancier.
 2. Indien Leverancier een Leen Koelkast ter beschikking stelt aan Afnemer, dan wordt deze bij aflevering gevuld met Producten van Leverancier tenzij partijen schriftelijk anders overeenkomen.
 3. Afnemer dient met zorg om te gaan met deze kosteloos ter beschikking gestelde Leen Koelkast. Indien Afnemer constateert dat er gebreken zijn aan deze Leen Koelkast, dan is zij gehouden de onderhoudsdienst, waarvan zij van Leverancier bij de levering van deze Leen Koelkast het telefoonnummer heeft gekregen, te informeren over dit gebrek en hen toe te staan de Leen Koelkast te bezoeken en het gebrek indien mogelijk te verhelpen. Indien gebreken aan de Leen Koelkast zich manifesteren ten gevolge van slecht of gebrekkig onderhoud door de Afnemer, behoudt Leverancier zich het recht voor om alle daaruit voortvloeiende (herstellings)kosten integraal door te factureren aan de Afnemer.
 4. De Leen Koelkast blijft te allen tijde eigendom van Leverancier en de Afnemer is op geen enkel ogenblik gerechtigd om de Leen Koelkast te verkopen, er een zakelijk recht op te vestigen of deze anderszins te vervreemden. Als Afnemer één van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst met Leverancier niet nakomt, of als er sprake is van een situatie als genoemd in artikel 16 lid 2, is Leverancier gerechtigd de Leen Koelkast weer bij Afnemer op te halen en dient Afnemer Leverancier hiertoe in de gelegenheid te stellen.
 5. Bij beëindiging van de Overeenkomst van de Leen Koelkast zal de Leen Koelkast en de Producten worden opgehaald. De Producten die ontbreken t.o.v. de laatste levering, zullen in rekening worden gebracht.

Artikel 21 Geschillen/toepasselijk recht

 1. Op alle aanbiedingen, Overeenkomsten, leveringen en dienstverleningen gedaan of uitgebracht, aangegaan, verricht of uitgevoerd door of namens de Leverancier, is het Belgisch Recht van toepassing, met uitsluiting van toepasselijkheid van het Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken (Weens Koopverdrag).
 2. Alle geschillen, waaronder mede begrepen die welke slechts door één partij als zodanig worden beschouwd, welke voortvloeien uit of verband houden met een Overeenkomst waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn of de uitvoering daarvan en welke niet in der minne kunnen worden opgelost, zullen worden beslecht door de rechtbanken van Antwerpen, afdeling Antwerpen een en ander onverminderd het recht van Leverancier om beslag te leggen en andere voorlopige maatregelen te nemen of te doen nemen op die plaats(en) en voor die rechterlijke instanties waar dit Leverancier wenselijk voorkomt.
 3. In afwijking van het in lid 2 van dit Artikel bepaalde kunnen partijen geschillenbeslechting middels arbitrage overeenkomen.

 

 

 

Artikel 22 Geldigheid

 1. In geval enige bepaling van deze Voorwaarden geheel of ten dele niet geldig en/of vernietigbaar en/of niet afdwingbaar mocht zijn, dit ten gevolge van enig wettelijk voorschrift, rechterlijke uitspraak, of enige richtlijn, beslissing, aanbeveling of maatregel van enige plaatselijke, regionale, nationale of supranationale autoriteit of instantie, dan wel anderszins, dan zal dit geen enkel gevolg hebben voor de geldigheid van alle andere bepalingen van deze Voorwaarden. Indien een bepaling van deze Voorwaarden niet geldig mocht zijn om een reden als bedoeld in de vorige zin, maar wel geldig zou zijn indien deze een beperkte omvang of strekking zou hebben, dan zal deze bepaling automatisch gelden met de meest verstrekkende of omvangrijkste beperkte omvang of strekking waarmede of waarin zij wel geldig is.

 

 

Facebook Livechat